วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

Trending

แอสโทรเนอร์จีเผยแพร่รายงาน ESG ประจำปี 2566 พร้อมจุดเด่น

Share

หางโจว, จีน, 14 พ.ค. 2567/พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา แอสโทรเนอร์จี (Astronergy) ได้เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2566 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายงาน ESG") ซึ่งนำเสนอการดำเนินการและผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามแนวทางปฏิบัติของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติ (UN SDGs) และหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) 10 ประการและการอ้างอิงถึงมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS S1, IFRS S2)


รายงาน ESG ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นความอุตสาหะพยายามของแอสโทรเนอร์จีในการบรรลุกลยุทธ์ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เป็นต้น โดยรายงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GRI ฉบับปี 2564 และได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระโดย TÜV NORD ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบการรับรองระดับนานาชาติ

จุดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม – ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง 7.12%

ในปี 2566 แอสโทรเนอร์จีได้เผยกลยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดภายในปี 2593

แอสโทรเนอร์จีประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 2,708.47 ตัน ประหยัดไฟฟ้าได้ 15,768,400 kWh และประหยัดน้ำได้ 69,000 ลูกบาศก์เมตรในปีที่แล้ว ด้วยการพึ่งพากลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในที่มีอยู่

ในปี 2566 ความเข้มข้นของพลังงานและความเข้มข้นในการใช้น้ำของแอสโทรเนอร์จีลดลง 34.18% และ 25.43% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2565 เมื่ออัตราการรีไซเคิลของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นปีต่อปีถึง 14.65% แอสโทรเนอร์จีจึงประสบความสำเร็จในการฝังกลบขยะเป็นศูนย์ในปีที่ผ่านมา

เมื่อปีที่แล้ว แอสโทรเนอร์จีอัปเกรดโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกของบริษัทเสร็จสิ้น นั่นคือโรงงานเหยียนเฉิง ซีโร คาร์บอน (Yancheng Zero-Carbon) ซึ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 42,221.37 ตัน ในอนาคต แอสโทรเนอร์จีมีแผนที่จะดำเนินการรับรองโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์ 8 แห่งให้แล้วเสร็จภายในปี 2571

จุดเด่นด้านสังคม – สัดส่วนพนักงานหญิงสูงถึง 32%

ในปี 2566 แอสโทรเนอร์จีได้ช่วยเหลือพนักงาน 158 คนให้ศึกษาต่อ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานของแอสโทรเนอร์จีมาจาก 38 ประเทศและ 42 สัญชาติ โดยพนักงานกว่า 20% เป็นชนกลุ่มน้อย

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากรรมการของบริษัท 22.22% เป็นผู้หญิง พนักงาน 32% เป็นผู้หญิง ผู้จัดการ 21% เป็นผู้หญิง และช่างเทคนิค 30% เป็นผู้หญิง

ขณะเดียวกัน ในปี 2566 มีการลงทุนด้านสวัสดิการสังคมประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปีที่แล้ว แอสโทรเนอร์จียังได้ช่วยสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเชิงนิเวศ 17 โครงการ

จุดเด่นด้านธรรมาภิบาล – ได้ส่งเสริมมากกว่า 80% ของซัพพลายเออร์หลักให้ได้รับการรับรอง ISO 14001

ในปี 2566 ด้วยข้อสนับสนุนในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ แอสโทรเนอร์จีได้ลดการใช้พลังงานในการผลิตผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี ซึ่งช่วยลดการใช้วัสดุของผลิตภัณฑ์และการใช้พลังงานในการผลิตได้อย่างมาก

นอกจากนี้ แอสโทรเนอร์จียังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัปเกรดผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน และดำเนินการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หลัก 15 รายการ

แอสโทรเนอร์จีได้วางระบบการจัดการซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ปัจจุบัน ซัพพลายเออร์หลักทั้งหมดได้ผ่านการรับรอง ISO 45001 และ 81.8% ของซัพพลายเออร์หลักได้ผ่านการรับรอง ISO 14001แล้ว

แอสโทรเนอร์จียังคงดำเนินการตามวิสัยทัศน์ในการสร้างโลกคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปในฐานะผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด

Source : แอสโทรเนอร์จีเผยแพร่รายงาน ESG ประจำปี 2566 พร้อมจุดเด่น

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News