วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024

Trending

ข่าวธุรกิจจีน

มุมมองต่อตลาดไวน์ของจีน: แนวโน้มและโอกาสในปัจจุบัน

จางเจียกังเป็นเมืองระดับมณฑลที่เป็นท่าเรือและศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญในมณฑลเจียงซูตะวันออกของจีนผ่านการขนส่งทางยุทธศาสตร์. เมืองจางเจียกังเป็นเมืองระดับมณฑลที่มีชีวิตชีวาในมณฑลเจียงซู ทำหน้าที่เป็นท่าเรือและศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีเครือข่ายการขนส่งที่แข็งแกร่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในภาคส่วนรองและตติยภูมิ บทบาทในด้านการค้าและการพาณิชย์ของเมืองนี้ยังเป็นอย่างสำคัญ จางเจียกังตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง มีประชากรถาวร 1.08 ล้านคน และมี GDP รวม 336.58 พันล้านหยวน ในปี 2023 เมืองจางเจียกังเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่าเรือเกิดใหม่ที่มีสวนอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่สำคัญ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมในตำแหน่งที่สำคัญในมณฑลเจียงซู ในปี 2566 มูลค่าเพิ่มขึ้นของเมืองนี้เป็นอย่างมาก โดยมีมูลค่าเพิ่ม 165.336 พันล้าน และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมท่าเรือเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี มีส่วนสนับสนุน GDP ร้อยละ 49.1...

แนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการกับความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรในประเทศจีน

จางเจียกังเป็นเมืองระดับมณฑลที่มีชีวิตชีวาในมณฑลเจียงซู ครอบคลุมพื้นที่ 999 ตารางกิโลเมตร มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมาก. สรุปเนื้อหานี้ได้เป็นการพัฒนาเมืองจางเจียกังให้กลายเป็นท่าเรือและศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ถึง 999 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรจำนวน 1.08 ล้านคนในปี 2023 โดยมี GDP รวม 336.58 พันล้านหยวน ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในด้านการค้าและการพาณิชย์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจางเจียกังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าการขนส่งสินค้าและจำนวนสินค้าที่ขนส่งทางท่าเรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการพัฒนาและการเข้าถึงทางการคมนาคมที่ดี จางเจียกังมีบทบาทที่สำคัญในด้านการค้าและการพาณิชย์ ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และมีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งในปี 2566 อีกทั้งยังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน...

กฎหมายบริษัทใหม่ของจีน: ผลกระทบทางภาษีสำหรับธุรกิจ

กฎหมายใหม่ของจีนมีผลกระทบทางภาษีต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงและแผนภาษีมีความสำคัญต่อธุรกิจบริษัทใหม่. การก่อตั้งบริษัทใหม่ในจีนจำเป็นต้องเผชิญกับผลกระทบทางภาษีใหม่ภายใต้กฎหมายบริษัทใหม่ การเข้าใจและการให้คำปรึกษาอย่างถี่ถ้วนจึงสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นของ LLCs ซึ่งต้องชำระค่าทุนที่จองซื้อภายใน 5 ปี ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภายนอกสามารถหักลดหย่อนได้ก่อนภาษีได้ แต่มีข้อจำกัดตามกฎหมายบริษัทใหม่ของจีน การให้คำปรึกษาอย่างถ่องแท้และการเข้าใจข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกกับกฎหมายบริษัทใหม่ของจีน บริษัท ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ต้องเผชิญกับผลกระทบทางภาษีใหม่ก่อนดำเนินการการตัดสินใจ แนวทางเชิงรุกและระมัดระวังในการวางแผนภาษีและการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินมีความสำคัญเพื่อให้กั้นตามกฎหมายบริษัทใหม่ซึ่งกำหนดระยะเวลาการบริจาคเงิน 5 ปีซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในกรกฎาคม 2024 Source : กฎหมายบริษัทใหม่ของจีน: ผลกระทบทางภาษีสำหรับธุรกิจ

การขยายนโยบายภาษีเงินได้พิเศษและภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตความร่วมมือเฉียนไห่ของเซินเจิ้น

พื้นที่ Lingang ในเซี่ยงไฮ้เปิดรายการข้อมูลทั่วไป ลดความซับซ้อนการส่งออกข้อมูล อำนวยความสะดวกในการไหลข้อมูลข้ามแดน. Lingang ออกแบบระบบ CBDT เพื่อลดความซับซ้อนในการส่งออกข้อมูล พื้นที่ใหม่ Lingang ในเซี่ยงไฮ้ได้เปิดตัวรายการข้อมูลทั่วไปสำหรับการทดลอง เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการส่งออกข้อมูลสำหรับบริษัทในภาคยานยนต์ ชีวเภสัชภัณฑ์ และกองทุนรวม รายการเหล่านี้สรุปสถานการณ์ที่บริษัทสามารถส่งข้อมูลออกนอกจีนโดยมีภาระด้านกฎระเบียบลดลง การประกาศ Lingang CBDT มาตรการการจัดการแสดงถึงวิธีที่บริษัทสามารถใช้รายการข้อมูลทั่วไปเพื่อการจัดการข้อมูลข้ามพรมแดนใน FTZ และอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูล การภาษาไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกข้อมูล การพัฒนาระบบใหม่สำหรับการจัดการข้อมูลและการส่งออกในพื้นที่ Lingang ย่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและส่งข้อมูลโดยอิสระ ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูล CBDT...

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติบนเรือสำราญอนุญาตให้เข้าประเทศจีนได้ฟรี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนมีความร่วมมือที่แข็งแกร่ง เป็นพันธมิตรใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจและการเมือง การค้าระดับสูงครอบคลุมทางท่าวิฒิถึงการลงทุนในภาคส่วนสำคัญ. Strong Cooperation between the UAE and China The UAE and China have a strong cooperation, with the UAE being a leading trading partner...

กฎหมายภาษีฉบับใหม่ของจีน: การปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานกฎระเบียบภาษีศุลกากรในปัจจุบัน

บริษัทในจีนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าขายและรายงานภายใน CCER เพื่อปลูกป่า พลังงาน และสร้างป่าชายเลน. กระทรวงสิ่งแวดล้อมดูแลโปรแกรม CCER ในขณะบริษัทจัดการการปฏิบัติตามข้อบังคับ. บริษัทในประเทศจีนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ การค้าขาย และการรายงานภายในกรอบ CCER ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยโปรแกรมนี้เน้นการปลูกป่า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการสร้างป่าชายเลนเพื่อสร้างนวัตกรรมและแหล่งรายได้ บทความนี้สำรวจผลกระทบหลายด้านของโปรแกรม CCER ที่มีต่อบริษัทในประเทศจีน ซึ่งสื่อถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโต รวมถึงความเสี่ยงและข้อพิจารณาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเบื้องต้น CCER ยังเน้นการปลูกป่า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์...

สำรวจโปรแกรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CCER) ที่ผ่านการรับรองของจีนที่ปรับปรุงใหม่: ผลประโยชน์ที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

บริษัทในจีนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าขายและการรายงานภายในกรอบ CCER เพื่อสร้างนวัตกรรมและรายได้ทางสิ่งแวดล้อม โดย NDEE จะดูแลโครงการ. **กรอบ CCER สำหรับธุรกิจในประเทศจีน** บริษัทในประเทศจีนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ การค้าขาย และการรายงานภายในกรอบ CCER ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่การปลูกป่า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการสร้างป่าชายเลน โดยเสนอโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและแหล่งรายได้ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความโปร่งใสและความถูกต้อง กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมดูแลโครงการนี้ในขณะที่บริษัทต่างๆ จัดการกับความซับซ้อนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การค้าขาย และการรายงานภายในกรอบ...

บทสรุปไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เกี่ยวกับราคาโอนในเอเชีย

กระทรวงการคลังอินโดนีเซียออกกฎระเบียบ ปี 2023 แขวงการกำหนดราคาโอน หมุนเรื่องเศษฐกิจ ทำงบประมาณปี 2024 สิงคโปร์ เด็ดขาด วางแผน. **การออกข้อบังคับหมายเลข 172 ปี 2023** หน่วยงานการคลังของอินโดนีเซียตีอกข้อบังคับหมายเลข 172 ปี 2023 เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน, พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบสาร ในขณะเดียวกัน, กระทรวงการคลังของสิงคโปร์จัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนในงบประมาณปี 2024 โดยใช้อโญจการปฏิรูปภาษีทั่วโลก **การปฏิบัติตามหลักการ ex-ante** อนาคต, การนำก่อนมาตราการเช่น...

คู่มือสำหรับชาวต่างชาติ: การได้รับใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศจีน

เยือนจาการ์ตา: นักการทูตจีนพบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย คุยความเป็นมิตร ยกย่องความร่วมมือ ดันสันนิษฐานความสัมพันธ์ใกล้ชิด การป้องกันประชาชนปาเลสไตน์. นักการทูตระดับสูงของจีนได้พบกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่จะพ้นตำแหน่งและผู้สืบทอดตำแหน่งต่อในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยปักกิงกระชับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้นำในอนาคต ปราโบโว ซูเบียนโตรำเหน็ดตัวในการแข่งขันเพื่อชิงอิทธิพลระดับภูมิภาคกับสหรัฐฯ การพบปะของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองประเทศ ที่ว่าการณ์ต่างประเทศของจีนและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตที่ภูมิภาคแอ็กชั่นตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียมองไปที่จีนในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของตน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือที่แข็งแรงในพื้นที่เช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคในอนาคต Source : คู่มือสำหรับชาวต่างชาติ: การได้รับใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศจีน

สิ่งตีพิมพ์ใหม่: คู่มือสำหรับนักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทใหม่ของจีน

ชาวอุยกูร์และผู้ประท้วงรวมตัวกันในกรุงวอชิงตันและมิวนิกเรียกร้องความจำเน่าของการลุกฮือในซินเจียงของปี 1990. ชาวอุยกูร์และผู้ประท้วงได้รวมตัวกันในกรุงวอชิงตันเพื่อรำลึกถึงการลุกฮือในเหตุการณ์ Baren Uprising ที่เกิดขึ้นในปี 1990 โดยที่บาเรนถูกควบคุมโดยจีน และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 3,000 คน ในการจลาจลของทหารจีน ประชาชนต่อต้านการกดขี่จีน ซึ่งเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรกันในขณะนั้น สำหรับการประท้วงล่าสุดในวอชิงตัน เช่น ชาวอุยกูร์ไปหน้าสถานทูตจีนเรียกร้องความสนใจในวันครบรอบ 34 ปีของเหตุการณ์ Baren Uprising และต้องการให้จีนหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอุยกูร์ การประท้วงยังเป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อไปในประเทศต่างๆอื่นๆเช่น ในเมืองบเลอรินของเยอรมนี และ อิสตันบูลของตุรกี...

เปิดตัวโครงการผู้เข้าร่วมการลงทุนใหม่ในฮ่องกง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาผู้คนที่ยังคงสูญหายหรือติดอยู่ในซากปรักหักพังหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในไต้หวันในรอบ 25 ปี. การค้นหาและช่วยเหลือเป็นสำคัญ. การสรุป: เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2024, แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดในไต้หวันทำให้มีบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย 9 คน และผู้คนอีกหลายร้อยคนต้องการความช่วยเหลือ โดยมีผู้ติดอยู่ในที่ผวาฝุ่นถล่ม. ทำให้มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การค้นหาและช่วยเหลือกำลังรายงานว่ายากหนัก. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีการประกาศว่าจะดำเนินการซ่อมแซมสถานีทั้งหมดภายในวันศุกร์นี้ เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ชาวไต้หวันได้รับการสนับสนุนจากผู้นำและเจ้าหน้าที่จาก 47 ประเทศเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ มีความห่วงเริ่มก่อนแผ่นดินไหวอีก 7 ริกเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า....