วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024

ก.ล.ต. และ ตลท. ผนึกกำลังเสริมความเชื่อมั่นตลาด

Share

ก.ล.ต. และ ตลท. หารือทบทวนหลักเกณฑ์หลักประกันในบัญชีเงินสด รอบการชำระราคาหลักทรัพย์ และการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุน พวกเขาจะเสนอการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่ออนุมัติ พวกเขายังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนแนวทางการทำธุรกรรมการขายชอร์ต

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาด หารือทบทวนหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด การวางหลักประกัน รอบการชำระราคาหลักทรัพย์ และการซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเงินสดคงเหลือ ในกรณีที่มีการซื้อขายผิดปกติ

จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างผู้ลงทุนประเภทต่างๆ และรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จะเร่งรัดการพิจารณาและเสนอการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา พร้อมทั้งหารือทบทวนแนวปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการขายชอร์ตของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ก.ล.ต. และ ตลท. หารือทบทวนแนวทางปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) เกี่ยวกับธุรกรรมขายชอร์ตของลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นพ้องว่าควรดำเนินการทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลมากขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

________________________

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News